Všeobecné obchodní podmínky 

I. Základní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služeb, kdy na jedné straně je podnikatel, fyzická osoba Marcel Mejzlík, Polní 370 Lázně Kynžvart 35491 jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“) a na straně druhé je uživatel služby (dále jen „Uživatel“).

2) Uživatel je osoba využívající za podmínek níže uvedených službu poskytovanou Poskytovatelem za účelem vytvoření a využití inzertního místa na serveru www.inzert-port.cz

3) Poskytovatel je podnikatel, který samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Poskytovatel umožňuje za podmínek níže uvedených Uživateli využívat inzertní server. Poskytovatel je zároveň správcem oprávněným ke všem právním i technickým úkonům v rámci správy a provozu serveru a služeb s tím spojených.

4) Služba je způsob poskytování jednotlivých dílčích služeb pro neuzavřený počet osob, které spočívají v umožnění třetím osobám (Uživatelům) zveřejňovat na internetovém portálu informace ve formátu textovém, obrazovém a zvukovém (dále jen „Data“). Smlouva o poskytování služeb je mezi Uživatelem a Poskytovatelem uzavřena v okamžiku přistoupení Uživatel k těmto všeobecným obchodním podmínkám (dále jen „VOP“). Služby inzertního portálu spočívají v možnosti tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále v rámci těchto podmínek s nimi pracovat.

5) Uživatel prostřednictvím inzertního portálu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni přistoupení.

6) Internetový portál je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.inzert-port.cz (dále jen „Webová stránka“).

II. Registrace Uživatele

1) Pro užívání služeb Uživatelem není nezbytné provedení registrace Uživatelem.

2) Uživatel souhlasí s tím, aby mu byly zasílány emailové zprávy (komerční sdělení a obecné informace o novinkách a aktualizacích serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter.) na adresu udanou při registraci ke službám poskytovaným Poskytovatelem. Tyto zprávy se považují za vyžádané Uživatelem a nejsou tzv. spamem ze strany Poskytovatele. Odmítnutí souhlasu se zasíláním takových zpráv může Uživatel kdykoliv sdělit Poskytovateli služby prostřednictvím e-mailu v ODKAZY/ KONTAKTY.

3) Uživatel svojí registrací, nebo jakýmkoliv jiným využitím služeb jako neregistrovaný uživatel, prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto obchodním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé. Svůj souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Přečetl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami, které upravují používání služby“

4) Poskytovatel výslovně prohlašuje, že informace obdržené od Uživatele budou použity jen a pouze za účelem směřujícím k naplnění hlavního účelu Portálu tak, jak je stanoveno v čl. I. těchto VOP. Běžnému uživateli je dále umožněno poskytnout Provozovateli prostřednictvím Portálu další informace nad rámec požadovaných ze strany Poskytovatele.

5) Poskytovatel je v rámci poskytovaných služeb oprávněn kontrolovat Data z jednotlivých profilů zaregistrovaných klientů služeb Serveru a to za účelem statistiky. V této souvislosti je zmocněn i poskytovat informace propojeným serverům a to v rámci statistických údajů, o provozu jednotlivých služeb, jeho objemu s rozvrstvení jednotlivých klientů Služby. Uživatel uděluje Poskytovateli oprávnění tyto informace taktéž uveřejňovat. Zveřejněná data nebudou obsahovat údaje, jejichž prostřednictvím by mohl být klient kontaktován bez předchozího vyžádání o kontakt nebo být identifikován. Uživatel služeb serveru k takovémuto postupu vydává souhlas.

III. Pravidla poskytování služeb

1) Vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem se Poskytovatele řídí těmito obchodními podmínkami.

2) Poskytovatel prohlašuje, že metodika, resp. pravidla využívání služeb, resp. inzerce jsou upraveny v samostatném odkazu „Pravidla inzerce“. Uživatel výslovně prohlašuje, že bude při umísťování a využívání služeb Poskytovatele dodržovat tyto Pravidla inzerce v aktuální podobě, vždy ke dni využívání těchto Služeb.

3) V rámci užívání Služeb serveru je Uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované Poskytovatele, které nemají charakter údajů osobní povahy, nejsou v rozporu se zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a které jsou podmínkou v rámci rozdělení údajů do příslušných kategorií. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost a úplnost informací poskytnutých Uživatelem v rámci informačního evidenčního formuláře. Stejně tak nezodpovídá Poskytovatel za jakoukoliv škodu vzniklou Uživateli v souvislosti s jeho neuvedením úplných, či přesných informací do informačního evidenčního formuláře.

4) Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému Služby, která je poskytovaná na Webové stránce, bez nutnosti souhlasu či oznámení Uživatelům.

5) Služby jsou poskytovány bezplatně. To neplatí v případě, kdy si Uživatel u Poskytovatele závazně objedná placenou službu. V takovém případě vzniká Uživateli povinnost tuto Službu uhradit. Zaplacením požadované částky přes jakoukoliv přípustnou platební bránu nebo daňovým dokladem-fakturou ztrácí Uživateli nárok na vrácení uhrazené částky (např. v případě dodatečného stažení podaného inzerátu).

6) Uživatel je při umisťování dat, které se zobrazují na Webové stránce vázán pokyny a omezením, ze strany Poskytovatelem. Jedná se zejména o omezení k umísťování a šíření Dat týkající se zobrazování obrázků, videí či obdobných vizualizací s obsahem poškozující osobnost, dobré jméno osoby veřejného zájmu či by tímto zobrazením mohla utrpět čest a pověst jiné osoby (pokud není na jisto, že je takto jednáno se souhlasem této osoby či se jedná o zobrazení atd. v souladu se zák. č. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů. Uživateli je dále zakázáno umisťovat inzeráty, které jsou v rozporu se zákonem, zejména vybízející adresáty k protiprávnímu či obdobnému jednání, dále šířící a nabízející dětskou pornografii či zbraně a jiné. Uživateli je dále zakázáno umisťovat data s pornografickým materiálem s výjimkou míst Poskytovatel k tomu určením.

7) Poskytovatel si dále vyhrazuje právo průběžně kontrolovat obsah Dat umísťovaných Uživatelem a v případě porušení těchto VOP bez předchozího upozornění Uživateli obsah, který není v souladu s těmito VOP, smazat.

8) Uživatel není oprávněn Služby užívat způsobem, kterým by mohl porušit, zamezit, přetížit nebo jinak zhoršit funkci a výkon serverů provozovaných Poskytovatelem, či znemožňovat nebo ztěžovat užívání těchto serverů nebo Služeb třetími osobami. Uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že Služby mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen „Propojené servery“). Poskytovatel nekontroluje takové propojené servery, není jejich provozovatelem a neodpovídá za případný závadný obsah jiného propojeného serveru, neodpovídá též za obsah dalších propojení, které jsou součástmi stránek propojených serverů. Taktéž se vylučuje odpovědnost za aktualizace či jiné podobné změny propojených serverů a dále není Poskytovatel zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru.

9) Poskytovatel si tímto vyhrazuje právo přesunovat zveřejněné inzeráty v rámci jednotlivých rubrik tak, aby svým obsahem byly shodné či nejvíce podobné názvu a účelu rubriky. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího souhlasu klientů či bez jejich předchozího upozornění služby serveru měnit, zlepšovat či jinak upravovat.

IV. Ochrana dat a autorských práv.

1) Osobní data Uživatelů mohou být využita pouze pro interní potřebu Poskytovatele, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro Uživatele Služby. Poskytovatel se zavazuje tyto údaje užít pouze v rozsahu dle těchto všeobecných podmínek, zavazuje se, že je však neoprávněně nepoužije, nevyužije, nezneužije nebo je jinak protiprávně zpřístupní třetím osobám.

2) Žádné informace či data osobní povahy, jak je upravuje zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto serverem shromažďovány. Jediným údajem, který rozlišuje Uživatele je emailová adresa Uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo, vždy ve spojitosti s heslem, které volí Uživatel. Dle pokynů Uživatele (bez nutnosti udání důvodů), budou informace či jiná data jím zanesená do systému vymazána. Uživatel je srozuměn s tím, že informace či jiná podobná data, která dobrovolně vloží do diskusního fóra nebo jiných stránek diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něj vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob, když v důsledku takových zásahů by si neoprávněné osoby mohly zajistit přístup k datům jednotlivých klientů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Poskytovatele či jeho partnerů využívajících služeb serveru a tyto údaje neoprávněně použít, využít, zneužít nebo je zpřístupnit třetím osobám.

3) Využitím služeb serveru souhlasí Uživatel se zpracováním osobních údajů, především platné e-mailové adresy, ebeny, dalších údajů požadovaných Poskytovatelem. Uživatel souhlasí s tím, aby jím poskytované údaje byly shromažďovány a zpracovávány v informačním systému Poskytovatele za účelem zasílání nabídek produktů a služeb třetích osob. Za obsah nabídky zaslané těmito osobami nenese správce odpovědnost.

4) Uživatel bere výslovně na vědomí, že Poskytovatel je povinen sdělit či poskytnout údaje Uživatele Služby, bude-li to vyplývat z právních předpisů ČR či EU, na základě soudního, správního či policejního rozhodnutí, příkazu či podobného institutu v danou dobu zřízeného na základě zákona, a to i bez předchozího souhlasu ze strany Uživatele.

                                                             V. Informace

1) Přijetím těchto podmínek Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných Poskytovatelem na e-mailovou adresu Uživatele. E-mailové zprávy mohou mít informační nebo obchodní charakter. Nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv obchodního charakteru může Uživatel projevit sdělením svého požadavku na nezasílání takovýchto zpráv na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedený v ODKAZY/KONTAKTY . Poskytovatel se zavazuje takovémuto požadavku vždy vyhovět. 

2) Poskytovatel a jím provozované služby může odesílat Uživateli zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž klient dostává požadované informace. Poskytovatel je oprávněn formou elektronické pošty informovat Uživatele o provozovaných službách, funkcích, novinkách apod.

3) Uživatel je oprávněn v souvislosti s užíváním služeb serveru zasílat Poskytovateli své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem). Doručením těchto připomínek Poskytovateli dává Uživatel bezvýhradní souhlas k bezplatnému užití těchto výsledků jeho duševní činnosti k obchodním a jiným účelům Poskytovatele, a to i v případech, pokud jsou považovány za dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů.

4) Poskytovateli doručením příspěvků od Uživatele nevzniká jakýkoliv závazek tyto připomínky jakkoli užívat či zveřejňovat. Poskytovatel je oprávněn takové příspěvky kdykoli na základě svého rozhodnutí odstranit. Poskytnutí příspěvků resp. práv k těmto příspěvkům ve prospěch Poskytovatele je bezplatné.

 

VI. Prohlášení Poskytovatele k odpovědnosti

1) Poskytovatel prohlašuje, že služby serveru bude poskytovat a spravovat s vynaložením maximálního úsilí a s péčí řádného hospodáře, když cíle je předcházení vzniku rizik či škod, které by při řádném provozu a užívání služeb serveru mohly vzniknout klientům či třetím osobám. Odpovědnost Poskytovatele se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2) Poskytovatel není odpovědný za jednání Uživatelů služeb serveru ani za způsob jakým služby serveru užívají. Odpovědnost Poskytovatele za zneužití služeb serveru Uživateli či třetími osobami je předem vyloučena.

3) Odpovědnost Poskytovatele za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v souvislosti s provozem či užíváním služeb serveru, je vyloučena.

4) Odpovědnost Poskytovatele za náhradu škody, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností, je vyloučena.

5) Vzhledem k tomu, že provoz serveru je vysoce odbornou technickou záležitostí, když některé prvky – součásti provozu jsou nezávislé na vůli Poskytovatele (např. konektivita do sítě internet, hrozba spamu, virů a jiného malwaru), je Uživatel srozuměn s tím, že mohou nastat krátkodobé i dlouhodobé výpadky služeb serveru. Ostatní výpadky nezakládají nárok na náhradu škody vůči správci, pokud Poskytovatel prokáže, že se jedná o výpadky vzniklé nezávisle na jeho vůli.

VII. Závěrečná ustanovení

1) Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit. Změnu vyhlásí vhodným způsobem na webové stránce inzertního portálu http://www.inzert-port.cz,nejméně čtrnáct dnů před účinností nových VOP.

3) Poskytovatel si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.

4) Obsah těchto všeobecných podmínek je stanoven Poskytovatelem, který je oprávněn je jednostranně měnit či jinak upravovat. Novelizace těchto všeobecných podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na Webových stránkách. Aktuální úplné znění podmínek je zveřejněno na tomto serveru a je přístupné bez omezení. Uživatel se zavazuje, že tyto podmínky bude průběžně sledovat a seznamovat se vždy s aktuálním zněním před každým přístupem ke službě serveru. Užívá-li Uživatel služby serveru i nadále, má se za to, že se s obsahem podmínek vždy seznámil a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

5) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2014.

 

vložit nový inzerát
ZDARMA

 VYHLEDAT INZERÁT

E-mail:


Telefon:


Hledat

   INFOBOX

Přidat k oblíbeným

Pondělí 25.05.2020

Svátek má Viola

Kurzy ČNB pro dnešní den:

1 EUR = 27.21 Kč
1 USD = 24.95 Kč

Celkem 90654 podaných inzerátů

Celkem 13269 aktivních inzerátů

Poslední inzerát byl přidán před 33 minutami

Dnes vložené inzeráty 8

Dnes končící inzeráty 18

Online 2 lidí